Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony
Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce

Wstęp deklaracji: obowiązkowe oświadczenie o dostępności

Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://piorunka.edu.pl.
Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce
Piorunka 20
33-380 Krynica-Zdrój
Data publikacji strony internetowej: 2018-01-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15
Strona insternetowa szkoły jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (skany).

Ułatwienia na stronie internetowej szkoły

Strona szkoły posiada następujące ułatwienia:
  • zwiększenie czytelności czcionki (zwiększenie interlinii oraz odstępów pomiędzy literami oraz powiększenie liter)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • duży kontrast (czarne tło, niebieskie i białe litery)
  • odcienie szarości (białe tło, litery i grafika w odcieniach szarości)
  • jasne tło (całe tło białe)
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
  • mapa strony

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-10-07
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2022-03-31

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Tomasz Szczepanik
e-mail: sp.piorunka@edukrynica.pl
Telefon: 184711777

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku prowadzą ciągi komunikacyjne osobne do szkoły i oddziału przedszkolnego, zlokalizowane prostopadle do drogi głównej.
2. Szkoła i oddział przedszkolny są ogólnodostępne w godzinach pracy. Aby dostać się do budynku, należy zadzwonić dzwonkiem usytuowanym na wysokości ok. 180 cm (po prawej stronie drzwi).
3. Budynek posiada trzy poziomy (-1, 0, 1).
4. Do wejścia głownego szkoły należy pokonać 8 stopni lub skorzystać z platformy prowadzącej na poziom 0.
5. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
6. Łazienki nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
7.Na terenie przylegającym do placówki od strony oddziału przedszkolnego znajduje się parking blisko drzwi wejściowych.
8. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
9. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.