Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:

1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce, Piorunka 20, 33-380 Krynica-Zdrój, NIP 734-355-17-14, Regon 368049768, telefon: 184711777, e-mail sp.piorunka@gmail.com, zwana dalej Szkołą.

2) powołano inspektora danych osobowych z którym w przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych, proszę kontaktować się pod adres poczty elektronicznej iod@umkrynica.pl.

3) Pan i/ Pana dane osobowe mogą zostać pozyskane od:

podmiotów – na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),

pracodawców – na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917),

bezpośrednio od Pani / Pana.

 4) Pani / Pana dane osobowe w Szkole mogą być przetwarzane w celu:

rekrutacji do Szkoły na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),

dokumentowania przebiegu procesu edukacji w Szkole na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),

rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),

przekazywania danych do Systemu Informacji Oświatowej na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),

kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),

obsługi zdarzeń losowych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. z 1974 r nr 24, poz. 141 z późn. zmianami, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),

rekrutacji pracowników i współpracowników na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. z 1974 r nr 24, poz. 141 z późn. zmianami, Kodeks cywilny Dz.U. 1964 Nr 16. Poz.93 z późn. Zmianami,

realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracownika na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917),

organizacji oraz przeprowadzania egzaminów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),

realizacji zamówień publicznych – na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

 5) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz statutowych działań Szkoły oraz podmioty uprawnione na podstawie następujących przepisów:

ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198),

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

6) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

7) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez określony czas:

rekrutacji do Szkoły – 1 rok od momentu zakończenia procesu rekrutacji,

dokumentowania przebiegu procesu edukacji w Szkole – 10 lat,

rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych – bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji,

przekazywania danych do Systemu Informacji Oświatowej – 20 lat,

 przedszkolnego – 10 lat,

obsługi zdarzeń losowych – 10 lat,

dokumenty związane z procesem rekrutacji pracowników – 3 miesiące od momentu zakończenia procesu rekrutacji,

dokumentacja pracownicza – 50 lat, zgodnie ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917),

dokumentacja egzaminacyjna – do końca roku, w którym odbył się egzamin,

dokumentacja zamówień publicznych – 5 lat,

dane udostępnione w ramach udzielonej zgody na przetwarzanie danych – bezterminowo lub do momentu wycofania zgody.

8) Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w szczególnych przypadkach prawo do:

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo to może Pani / Pan realizować wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody),

ograniczenia przetwarzania danych,

usunięcia danych (prawo to może Pani / Pan realizować wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody).

9) Jeśli uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

11) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani / Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani / Pana szczególną sytuacją.